Skip to main content

Sumber Hukum Islam :Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas

Kumpulanmakalah.com-Ajaran Islam adalah pengembangan dari agama Islam. Agama Islam berasal dari Alquran, yang berisi wahyu Allah dan al-Hadits, yang berisi sunnah Nabi. Komponen utama agama Islam atau elemen utama ajaran agama Islam (aqidah, syari'ah dan moral) dikembangkan dengan rakyu atau pikiran manusia yang memenuhi kondisi yang runtuh dan mengembangkannya. Mempelajari Islam adalah fardhu 'ain, yang merupakan kewajiban pribadi setiap Muslim dan Muslim, adalah mempelajari ajaran Islam, terutama yang dikembangkan oleh pikiran manusia, yang diperlukan untuk komunitas atau kelompok masyarakat.

A. Pengertian Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai dasar, referensi atau pedoman untuk hukum Islam. Secara umum, para ahli fiqh sepakat bahwa sumber utama hukum Islam adalah Alquran dan Hadis. Utusan Allah berkata: "Aku meninggalkan kamu dua hal yang kamu tidak akan hilang selamanya, selama kamu berpegang pada keduanya, Kitab Allah (Al-Qurʻan) dan sunah saya (Hadits)." Selain itu, ulama fiqh melakukan ijtihad, sebagai salah satu dasar hukum Islam, setelah Alquran dan Hadis.

Sumber Hukum Islam

Allah telah menentukan sumber ajaran Islam yang harus diikuti oleh semua Muslim. Dekrit Allah ditemukan dalam Sura An-Nisa (4) ayat 59 yang berarti: "Oh, kamu yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya dan (akan) Ulil Amri di antara kamu. .. "
Menurut hadits Mu'az bin Jabal (nama para sahabat Nabi yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjadi Gubernur di sana) ada tiga sumber ajaran Islam, yaitu (1) Al-Quran (Kitabullah) , (2) As-Sunnah (sekarang dikompilasi dalam al-Hadits) dan (3) Rakyu atau pikiran manusia yang memenuhi persyaratan untuk jihad. Berijtihad secara serius mencoba menggunakan semua keterampilan pikiran, pengetahuan dan pengalaman manusia yang memenuhi persyaratan untuk mempelajari dan memahami wahyu dan sunnah, serta mengajarkan ajaran, termasuk ajaran tentang hukum Islam (fiqh) dari keduanya .
Sumber Hukum Islam

B. Sumber Hukum Islam

Ahli hukum Islam berhujah bahawa terdapat empat sumber hukum Islam, iaitu: Al-Qur'an, Sunah (Hadis), Ijma ', Qiyas. Empat sumber undang-undang boleh diterangkan seperti berikut:

a. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum

Al-Qur'an adalah pena Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. melalui malaikat Jibril, sebagai mukjizat dan sumber hukum sebagai panduan hidup bagi penukar agama Islam, membacanya sebagai penyembahan kepada Allah.
Dari pernyataan di atas, firman Allah diturunkan kepada Musa sebagai dan Yesus. dan nabi-nabi lain tidak disebut Al-Qur'an. Oleh itu, firman Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui inspirasi atau mimpi seperti hadis Qur'an, maka al-Quran tidak disebutkan, dan bacaannya tidak semestinya bernilai menyembah.
Al-Qur'an mempunyai nama-nama lain seperti: Kitab Suci, Kitabullah, Al-Furqan yang bermaksud perbezaan antara haq dan yang salah, dan Az-Zikru makna. Dan terdapat banyak lagi nama dalam Al-Qur'an.

Allah swt telah menurunkan Al-Qur'an sebagai dasar hukum dan menyampaikan kepada manusia untuk melaksanakan semua perintahNya dan meninggalkan segala larangan-Nya, sebagaimana Allah berfirman:
فاستمسك بالذي اوحي اليك. (الزخرف: 43)
"Kemudian berpegang teguh kepada (agama) yang diturunkan kepadamu." (QS Az-Zukhruf / 43: 43)
يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. (المائدة: 67)
"Wahai Rasulullah, beritahu kami apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu." (QS Al-Mã'idah / 5:67)
وهذا كتب انزلنه مبرك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. (الانعام: 155)
"Dan inilah kitab (Al Qur'an) yang telah Kami berikan dengan penuh kebaikan, ikutilah dan ketahuilah, supaya kamu mendapat rahmat." (QS Al-An'ã / 6: 155)
3. Prinsip Asas Al-Quran dalam Membuat Undang-Undang
Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai panduan dan alasan bagi semua manusia. Dalam menetapkan ajaran dan larangan Al-Quran selalu didasarkan pada dua perkara:
1). Tidak membebani, sebagaimana Allah berfirman:
لا يكلف الله نفسا الا وسعها. (البقرة: 286)
"Allah tidak membebankan seseorang kecuali mengikut kehendaknya." (QS Al-Baqarah / 2: 286)
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. (Al-Baqara: 2)
"Allah mahukan anda selesa, dan tidak mahu kesulitan untuk anda." (QS Al-Baqarah / 2: 185)
Atas dasar itu, kami dibenarkan untuk:
a) Berdoa salat (dari empat hingga dua rak'ah) dan mencemarkan (mengumpul dua solat), masing-masing, apabila mengembara mengikut syarat mereka.
b) Mungkin tidak pantas apabila melakukan perjalanan jauh.
c) Boleh digunakan sebagai ganti wudhu.
d) Boleh makan makanan yang dilarang, jika terpaksa.
2). Dalam menubuhkan dan mengubah undang-undang tidak dilakukan sekaligus, tetapi dengan cara yang beransur-ansur, seperti menetapkan larangan alkohol dan perjudian, sebagaimana Allah berfirman:
يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمثقمم 219 م
"Mereka bertanya kepadamu tentang minuman dan perjudian yang memabukkan, katakan kepada mereka bahawa minum dan perjudian adalah satu dosa besar dan bermanfaat bagi rakyat, tetapi dosa itu lebih besar daripada faedahnya." (QS Al-Baqarah / 2: 219)
Apabila ayat di atas dinyatakan, kemudian ambil tahap kedua sebagai Allah SWT berfirman:
ياها الذين امنوا لقربوا الصلوة وةنتم سكارى. (Al-Anas: 1)
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati solat apabila kamu mabuk." (QS An-Nisã '/ 4: 43)

Kemudian datang fasa hantu menerangkan larangan kuat alkohol dan perjudian. Larangan ini telah digunakan kerana banyak orang telah meninggalkan kebiasaan minum dan perjudian, sebaliknya, kerana mereka telah diberikan ayat-ayat yang larangan mereka, iaitu ayat pertama dan kedua, sebagaimana firman Allah SWT:
Atau khanenineniannineniannine. (المعدة: 3)
"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya alkohol, perjudian, (mengorbankan) patung-patung, dan mengundurkan diri dengan panah, adalah perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan kejahatan, maka tinggalkanlah mereka supaya kamu berjaya. (Al-Mã'idah / 5: 90)

Demikianlah Allah menciptakan dan mengatur hukum kota Madinah secara bertahap dan beransur-ansur dalam pembinaan tribunal, seperti pengumuman prinsip-prinsip dasar perang dan jihad pada zaman awal Islam di kota Madinah.

b. Sunnah Sebagai Sumber Hukum

Sunnah oleh bahasa bermaksud perjalanan, pekerjaan atau cara. Ini adalah bukti bahawa perbuatan itu tidak dilarang.

Akibat hukum Islam, matahari mempunyai dua fungsi:
a). Terangkan makna ayat-ayat Al-Quran; seperti firman Allah:
وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. (النحل: 44)
"Dan Kami turunkan kepada kamu al-Qur'an, agar kamu dapat menjelaskan kepada manusia apa yang telah diwahyukan kepada mereka." (QS An-Naœl / 16:44)
Sunah boleh disalahpahami kerana kebanyakan undang-undang yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran masih bersifat global. Dalam hal ini, penjelasan lebih lanjut tentang undang-undang diperlukan oleh bukti seorang nabi yang mempunyai hadis.
Sebagai contoh, perintah doa dan zakat dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk melaksanakan dan mengeluarkan secara umum, sementara prosedur pelaksanaannya tidak disebutkan di sana. Oleh itu, pelaksanaannya memerlukan penjelasan dari Rasul Allah.
b). Sunah boleh berdiri sendirian dalam memutuskan undang-undang. Kita boleh belajar dari penyalahgunaan haiwan yang tajam, tetapi dalam Al-Quran kita tidak mendapati undang-undang sedemikian.
Kedudukan hadis atau sunnah dalam kes-kes seperti itu boleh ditafsirkan sebagai 'hukumsyara' dengan sendirinya sebagaimana yang dilihat Rasulullah mengatakan:
الا واني اوتيت القران ومثله معه. (رواه ابو داود والترمذي)
"Ingatlah bahawa saya diberi Al-Quran dan pergi dengan yang lain." (HR Abu Dawud dan At-Turmudzi)
Berikut adalah firman Allah:
وما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا. (الحشر: 7)
"Menerima apa yang telah diberikan oleh Rasul kepadamu dan menerima apa yang dilarangnya." (QS Al-Hasyr / 59: 7)
Dalam ayat lain Allah swt.berfirman:
من يطع الرسول فقد اطاع الله. (النساء: 80)
"Barangsiapa taat kepada Nabi, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah." (QS An-Nisã '/ 4: 80)
Oleh itu, kita mungkin tahu bahawa sunah adalah al-Quran yang kedua yang dapat menjadi sumber hukum.

c. Ijma' Sebagai Sumber Hukum

Ijma 'oleh bahasa, mengartikulasikan, bersetuju atau bersetuju. Dari segi istilah:
ت
"Pendapat semua ahli hukum Muham-mad, selepas kematiannya pada satu masa, mengenai suatu perkara (undang-undang)."
Ijma 'boleh menjadi keadaan (memegang) dirinya di tempat di mana ia tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. qath'i (al-Quran dan hadis yang membimbangkan).
Kebanyakan cendekiawan berpendapat bahawa nilai ritma ijma 'adalah dzanni, bukan qath'i. Oleh kerana ijma 'adalah proposisi ilahi, ia boleh digunakan sebagai objek keadilan dalam tujuan amal, bukan dalam urusan peribadi. Kerana urusan i'tikad (kepercayaan) menuntut suatu proposisi qath'i.
Makna ijma 'berdasarkan Al-Qur'an dan hadith, seperti berikut:
Menurut al-Qur'an:
يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم. (النساء: 59)
"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul (Muhammad) dan taatlah kamu." (QS An-Nisã '/ 4: 59)
Apa yang dimaksudkan dengan "ulil amri" adalah kerajaan dan ulama.
Menurut hadith:
لا تجتمع امتي على الضلالة. (الحديث)
"Rakyat saya tidak bersetuju dengan kesilapan itu."

d. Qiyas Sebagai Sumber Hukum

Qiyas dengan bahasa bermaksud untuk mengukur sesuatu dengan orang lain dan menyamakannya. Menurut istilah itu, qiyas adalah untuk menentukan tindakan yang tidak mempunyai undang-undang terdahulu, berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh nas, kerana persamaan antara keduanya.

Qiyas menurut ulama adalah syariyahah keempat dari Syekh selepas Al-Qur'an, Hadis dan Ijma '. Mereka berpendapat bahawa atas alasan:
a). Firman Allah:
فاعتبروا يا اولى الابصار. (الحشر: 2)
"Kemudian ambillah (pelajaran) untuk pelajaran, wahai orang-orang yang berakal." (QS Al-Hasyr / 59: 2)
I'tibar juga diterjemahkan kepada "Qiyasusy-syai'i bus-syai'i." yang bermaksud membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.
b). Berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Turmudzi seperti berikut:
قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه الى اليمن: كيف قال: اقضي بكتاب الله. قال: فان لم تجد في كتاب الله? قال: فبسنة رسول الله. قال: فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله? قال: اجتهد رأيي ولا الوا. فضرب رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضه الراه (رواه احمد وابو داود والترمذي)
"Kata Nabi (saws) ketika dia menghantar Mu'adz ra (ke Yaman), Nabi (saw) bertanya kepadanya, 'Bagaimana anda memutuskan apa yang akan datang kepadamu?' Mu'adz berkata, 'Saya membuat keputusan dengan Kitab Allah.' Dia berkata, 'Jika kita tidak mendapat Kitab Allah?' Mu'adz menjawab, 'Dengan Rasul Allah'. Adakah anda mengetahui? "Mu'adz menjawab, 'Saya bersumpah dengan pendapat saya dan saya tidak akan kembali.' Kemudian Rasulullah saw meneguk dadanya (berkata):" Alhamdulillah Allah memberikan Rasulullah saw bersabda kepada Rasulullah saw. 'yu juga).
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar