Skip to main content

Kaedah-kaedah Dalam Ilmu Nahwu

Kaedah-kaedah Dalam Ilmu Nahwu

Dalam makalah ini dibahas beberapa persoalan yang berkaitan dengan kaedah ilmu nahwu, antara lain:

1.  Maf’ul bih (Keterangan Objek)

Maf’ul bih adalah suatu isim yang menjadi objek dari al-Fi’il (kata kerja). Misalnya firman Allah swt, “Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa.” (QS. al-Sajadah: 4) 

2. Maf’ul Muthlaq (Keterangan Pekerjaan)

Maf’ul Muthlaq adalah isim mashdar yang terdapat dalam suatu kalimat berpungsi sebagai muakkid (penguat) atau mubayyin (penjelas) bagi amil atau kata kerja. Misalnya firman Allah swt. “Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.” (QS. al-Nisa’: 164) 
“Lalu Kami azab mereka sebagai azab dari yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa.” (QS. al-Qamr: 42)“Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.” (QS. al-Haqqah: 14)

3.  Maf’ul Muthlaq (Keterangan Pekerjaan)

Maf’ul li Ajlih adalah suatu isim yang berpungsi menjelaskan sebab terjadinya suatu perbuatan atau pekerjaan. Misalnya firman Allah swt., “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.” (QS. al-Isra': 31)

4. Zharf Zaman (keterangan Waktu)

Zharf zaman adalah suatu lafazh atau nama yang menunjukkan kepada keterangan waktu. Misalnya firman Allah swt.,“Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat.” (QS. Ali Imran: 180)

5.  Zharf Makan (Keterangan Tempat)

Zharf Makan adalah suatu lafazh atau nama yang menunjukkan kepada keterangan tempat. Misalnya firman Allah swt., “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.” (QS. Ali Imran: 19)

6. Al-Hal (Keterangan Keadaan)

Al-Hal adalah suatu isim yang menjelaskan keadaan yang samar-samar dari lafazh sebelumnya. Misalnya firman Allah swt.,“Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia.” (QS. al-Nisa’: 79)

7.  Al-Taukid (Keterangan Penguat)

Al-Taukid merupakan lafazh yang menguatkan lafazh sebelumnya. Misalnya firman Allah swt., “Maka bersujudlah Para Malaikat itu semuanya bersama-sama.” (QS. al-Hijr : 30)

8. Al-Badl (Keterangan Pengganti)

Al-Badl merupakan kata keterangan pengganti yang menjelaskan lafazh sebelumnya. Misalnya firman Allah swt., “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (QS. Ali Imran: 97)

9. Al-Na’at (Keterangan Sifat)

Al-Na’at merupakan keterangan sifat dari lafazh sebelumnya.Misalnya firman Allah swt. “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Fatihah:1)

10. Al-Athf (Keterangan Tambahan)

Al-Athf merupakan keterangan tambahan dan mempunyai status yang sama dari lafazh sebelumnya.Misalnya firman Allah swt.“Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya.” (QS. al-Anfal: 20)

11. Al-Tamyiz (Keterangan Penjelasan)

Al-Tamyiz merupakan lafazh yang menjelaskan lafazh yang samar-samar sebelumnya. Misalnya firman Allah swt. “Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang.” (QS. Yusuf)

DAFTAR PUSTAKA 

Alquran dan Terjemahnya.
Al-Ahdal, Muhammad Bin Ahmad Bin Abd al-Bari. al-Kawakib al-  Durriyyah: Syarh Mutmmimah al-Ajrumiyyah Juz II. Indonesia: Dar al-Ihya’ al-Kutub al-,Arabiyyah, t. th.
Al-Ghalayaini Mushthafa, Jami’ al-Durus al-Arabiyyah Juz III. Cet. XXIX; Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1994 M/1415 H.
Muhammad, Muhammad Abdurrahman. al-Tafsir al-Nabawi: Khashaishuh wa Mashadiruh, diterjemahkan oleh Rosihan Anwar dengan judul Penafsiran Alquran Perspektif Nabi Muhammad saw. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999 M/1420 H.
Salim, Abd. Muin. Metodologi Tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistemologi; Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir sebagai Disiplin Ilmu, Orasi Pengukuhan Guru Besar di Hadapan Rapat Senat Luar Biasa IAIN(sekarang UIN) Alauddin Ujung Pandang (sekarang Makassar), pada tanggal 28 April 1999.
Tim Penyusun Kamus Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar