thumbnail

Sejarah Singkat Nabi Ya'qub Berdasarkan Al-Qur'an

Sejarah Singkat Nabi Ya'qub Berdasarkan Al-Qur'an

A. Kelahiran Nabi Ya'qub

Allah telah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim A.S. berita gembira tentang kelahiran Nabi yang elit iaitu Ishaq dan Ya'qub. Allah telah berfirman yang bermaksud:

"Maka ketika Ibrahim sudah Ibrahim sudah menjauhkan diri daripada mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishaq dan Ya'qub Dan masing-masingnya Kami angkat menjadi nabi. Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi" (Maryam, 19: 49-50)
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/12/2018
thumbnail

Sejarah Singkat Nabi Yunus Berdasarkan Al-Qur'an

Sejarah Singkat Nabi Yunus Berdasarkan Al-Qur'an

A. Nabi Yunus Diangkat Menjadi Nabi

Nabi Yunus A.S. juga dikenali dengan dua nama panggilan yang lain iaitu "Dhun-Nun" (Raja Ikan) dan "Sahibil-Hot" (Sahabat Ikan). Dalam al-Quran ada menyebutkan yang bermaksud:

"Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahawa Kami tidak akan menyempitkan (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahawa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim."" (Al-Anbiyaa', 21: 87)
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/12/2018
thumbnail

Tokoh-tokoh Mu'tazilah dan Pemikirannya

Tokoh-tokoh Mu'tazilah dan Pemikirannya

A. Tokoh-tokoh Mu'tazilah dan Pemikirannya

Tokoh utama Mu’tazilah atau pendiri Mu’tazilah ada dua orang yakni Washil bin Atha dan Amru bin Ubaid. Dari dua orang tokoh ini, muncullah sederetan ulama dan tokoh yang meneruskan

1. Washil bin Atha (81-131 H/699-748 M)
Ia adalah pendiri dan pemuka pertama aliran Mu,tazilah. Dalam bahasa al-Mas’udi sebagaimana dikutip Harun Nasution – ia adalah Syaikh al-Mu’tazilah waqadimuha yaitu kepala dan Mu’tazilah yang tertua. Ia lahir di tahun 81 H. di Madinah dan meninggal tahun 131 H. Ajaran-ajaran yang dibawanya adalah paham al-manzila-bayn al-manzilatayn (posisi di antara dua posisi bagi pembuat dosa besar), paham Qadariyyah dan paham peniadaan sifat-sifat Tuhan.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/07/2018
thumbnail

Sejarah Munculnya Aliran Mu'tazilah dan Ajarannya

Sejarah Munculnya Aliran Mu'tazilah dan Ajarannya

A. Sejarah Munculnya Mu'tazilah

Diskursus yang banyak dan hangat diperbincangkan pada abad pertama Hijri adalah masalah dosa besar dan pembuat dosa besar. Pertanyaan tentang hal itu banyak diajukan kepada para alim ulama. Hasan al-Bashri (692-728 M) seorang ulama besar di Irak, pada suatu kesempatan mendapat pertanyaan dari salah seorang yang turut mendengar pengajiannya. Sebelum sempat menjawab, seorang yang bernama Washil bin Atha’ (699-748) menyatakan: “pembuat dosa besar tidak mukmin dan tidak pula kafir”. Kemudian ia meninggalkan majelis gurunya dan membentuk majelis sendiri untuk mengembangkan pendapatnya.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/07/2018
thumbnail

Sekte-sekte dan Tokoh Dalam Aliran Jabariah dan Qadariah

Sekte-sekte dan Tokoh Dalam Aliran Jabariah dan Qadariah

A. Sekte-sekte dalam Aliran Jabariyah dan Qadariyah

1. Doktrin Aliran Jabariah dan Sektenya
Dalam aliran Jabariah ajarannya dibedakan menjadi dua aliran, yaitu: Jabariyah ekstrim dan moderat.

a. aliran ekstrim
Di antara tokoh adalah Jahm bin Shofwan dengan pendapatnya, bahwa manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. 
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/07/2018
thumbnail

Paham Jabariah dan Qadariah

Paham Jabariah dan Qadariah

A. Hakikat dan makna kaum Jabariyah dan Qadariyah

Kata Jabariyah berasal dari kata Jabara yang berarti memaksa. Didalam Al-Mujid dijelaskan nama Jabariyah berasal dari kata Jabara yang berarti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Kalau dikatakan Allah memiliki sifat al jabbar(dalam bentuk mubalaghah), itu artinya Allah maha memaksa. Ungkapan Al-Insan Majbur (bentuk isim maf’ul) mempunyai arti manusia dipaksa atau terpaksa. Selanjutnya kata jabara (bentuk pertama), setelah ditarik menjadi jabariyah
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/07/2018
thumbnail

Sejarah Singkat Nabi Ishaq Dalam Al-Qur'an

Sejarah Singkat Nabi Ishaq Dalam Al-Qur'an
Nabi Ishaq adalah anak dari isteri pertama Ibrahim, Sarah. Ketika mengandung, Sarah sudah sangat lanjut usia. Saat itu ia diperkirakan telah berusia 90 tahun. Karenanya ia sangat heran, bagaimana mungkin dalam usia selanjut itu masih hamil. 

Berita tersebut sekaligus menjadi pelipur lara Ibrahim yang baru mendengar kabar sedih tentang perilaku orang-orang Sodom dan Amurah pada Luth.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/07/2018
thumbnail

Sejarah Singkat Nabi Zakaria Dalam Al-Qur'an

Sejarah Singkat Nabi Zakaria Dalam Al-Qur'an
Nabi Zakaria adalah keturunan Sulaiman. Ia dan istrinya, Isya, membaktikan diri untuk menjaga Baitul Maqdis rumah ibadah peninggalan Sulaiman di Yerusalem. Ia terus menyeru kaum kerabatnya, orang-orang Yahudi, yang telah meninggalkan ajaran para nabi terdahulu untuk kembali ke ajaran yang benar. Namun ajakannya tak banyak diikuti kaumnya sampai Zakaria berusia lanjut.

Hingga saat itu, Zakaria belum punya anak yang sangat ia dambakan. Ia kemudian mengangkat Maryam, anak seorang salih bernama Imran. Imran adalah kakak Isya, dengan demikian Maryam juga keponakan istri Zakaria. Imran dibunuh oleh orang Yahudi lainnya. Maryam yang masih bocah pun diperebutkan banyak keluarga untuk dipungut sebagai anak. Zakaria berhasil mendapatkan Maryam setelah memenangkan undian.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/07/2018
thumbnail

Sejarah Singkat Nabi Ismail Berdasarkan Al-Qur'an

Sejarah Singkat Nabi Ismail Berdasarkan Al-Qur'an

A. Kelahiran Nabi Ismail

Nabi Ibrahim merupakan putera pertama nabi Ibrahim. Bonda baginda ialah Siti Hajar yang merupakan isteri kedua nabi Ibrahim. Siti Hajar merupakan seorang wanita yang setia. Beliau berkahwin dengan nabi Ibrahim dengan keizinan isteri pertama baginda, Siti Sara. Nabi Ismail dilahirkan ke dunia hasil doa nabi Ibrahim yang begitu inginkan zuriat.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/07/2018
thumbnail

Pengertian dan Klasifikasi Molekul Biokimia

Pengertian dan Klasifikasi Molekul Biokimia

A. Pengertian Molekul Biokimia

Saat ini penemuan-penemuan biokimia digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari genetika hingga biologi molecular dan dari pertanian hingga kedokteran. Penerapan biokimia yang pertama kali barangkali adalah dalam pembuatan roti menggunakan khamir, sekitar 4000 tahun yang lalu. Ada 4 kelas molekul utama biokimia yaitu: lipid, karbohidrat, protein dan asam nukleat.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/07/2018
thumbnail

Goresan Pena AZ "Puisi Jiwa"

Goresan Pena AZ "Puisi Jiwa"
Puisi Jiwa

Suara gaduh perlahan diam membisu tanpa suara

Batas kota kini tertidur pulas dengan desis napas kesepian

Kemilau Bintang hiasi senyapnya malam

Barisan awan ciptakan redup cahaya rembulan

Tarian dedaunan semakin lunglai oleh hembusan sepoinya angin laut

Satu demi satu cahaya lampu berhenti menatapku

Kini aku tak tau harus menatap dan melangkah kemana
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/07/2018
thumbnail

Pengertian dan Konsep Toleransi Dalam Islam

Pengertian dan Konsep Toleransi Dalam Islam

A. Pengertian Toleransi

Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu  "tolerare" artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Sikap toleran tidak berarti membenarkan pandangan yang dibiarkan itu, tetapi mengakui kebebasan serta hak-hak asasi para penganutnya.

Dengan demikian, konsep toleransi yaitu  suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Sikap toleransi sangat perlu dikembangkan karena manusai adalah makhluk sosial dan akan menciptakan adanya kerukunan hidup.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/07/2018