Skip to main content

Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial

Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial

A. Pengertian ilmu pengetahuan Sosial

Ilmu pengetahuan sosial yang bermaksud sains sosial atau kajian sosial adalah pengetahuan tentang segala yang berkaitan dengan masyarakat. kajian komuniti dalam kajian sosial boleh dilakukan dalam persekitaran yang terhad, iaitu persekitaran di sekeliling sekolah atau pelajar & pelajar atau dalam persekitaran yang luas, iaitu persekitaran negara-negara lain, baik di masa sekarang maupun di masa lalu. oleh itu pelajar & pelajar yang belajar ilmu pengetahuan sosial boleh hidup sekarang dengan pengetahuan tentang manusia.

untuk memahami lebih mendalam mengenai ilmu pengetahuan sosial, penjelasan berikut mengenai pemahaman ilmu pengetahuan sosial mengikut pakar:

a. somantri (sapriya: 2008: 9) menyatakan ilmu pengetahuan sosial adalah penyederhanaan atau disiplin ilmu sains sosial & aktiviti asas manusia yang dianjurkan & disajikan secara saintifik & pedagogi / psikologi untuk tujuan pendidikan.

b. mulyono tj. (1980: 8) berpendapat bahawa ilmu pengetahuan sosial adalah pendekatan interdisipliner kajian sains soda, seperti sosiologi antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, politik & sebagainya.

c. saidiharjo (1996: 4) menyatakan bahawa ilmu pengetahuan sosial adalah gabungan atau hasil gabungan atau gabungan beberapa subjek seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, politik

d. moeljono cokrodikardjo berpendapat bahawa ilmu pengetahuan sosial adalah perwuju& pendekatan interdisipliner sains sosial. ia adalah integrasi pelbagai cabang sains sosial seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, sains politik & ekologi manusia, dirumuskan untuk tujuan pengajaran dengan bahan mudah & objektif untuk pembelajaran mudah.

e. nu'man soemantri menyatakan bahawa ilmu pengetahuan sosial adalah pelajaran sains sosial yang mudah dipermudahkan untuk pendidikan sekolah rendah, rendah & rendah. pemudahan bermaksud:

1. menurunkan tahap kesukaran sains sosial yang lazimnya dikaji di universiti menjadi pelajaran yang sesuai dengan kematangan pelajar berfikir pelajar sekolah rendah & maju,

2. untuk menghubungkan & mengintegrasikan bahan pelbagai cabang sains sosial & kehidupan masyarakat supaya menjadi mudah untuk mencerna pelajaran.

f. s. nasution mendefinisikan ilmu pengetahuan sosial sebagai pengajaran yang merupakan gabungan atau gabungan beberapa subjek sosial. ia mendakwa ilmu pengetahuan sosial adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah yang berkaitan dengan peranan manusia dalam masyarakat yang terdiri daripada pelbagai subjek sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, & psikologi sosial.

B. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial

Pada dasarnya tujuan dari pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada jenjang sekolah dasar, adalah untuk mendidik & memberi bekal kemampuan dasar kepada pelajar untuk untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan & lingkungannya.menurut rudy gunawan (2011: 37) pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bertujuan membentuk warga negara yang berkemampuan sosial & yakin akan kehidupannya sendiri di tengah-tengah kekuatan fizikal & sosial, yang pada gilirannya akan menjadi warga negara yang baik & bertanggung jawab.tujuan bi&g kajian ilmu pengetahuan sosial iaitu: 1.membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan masyarakat. 2.membekali peserta didik dengan kemampuan mengenal pasti, menganalisis, & menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat.3.membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat & dengan pelbagai bi&g keilmuan serta pelbagai keahlian.4.membekali peserta didik dengan kesedaran, sikap mental yan g positif, & kehidupan yang menjadi sebahagian daripada kehidupan yang tidak dapat dipisahkan.5.membuat pelajar dengan keupayaan untuk membangunkan pengetahuan & sains ilmu pengetahuan sosial selaras dengan perkembangan kehidupan, perkembangan & teknologi anda.

C. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial

pada asasnya, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan semua tingkah laku & keperluan. ilmu pengetahuan sosial gembira dengan cara manusia memenuhi keperluan mereka, sama ada mereka perlu memenuhi bahan, budaya, psikologi, eksploitasi sumber-sumber di permukaan bumi, mengawal kebajikan & keperluan kerajaan & lain-lain demi mengekalkan kehidupan masyarakat manusia. dalam kajian ringkas, mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi dalam konteks sosial atau manusia sebagai anggota masyarakat.

oleh kerana manusia dalam konteks sosial sangat luas, pengajaran pengajian sosial dalam setiap peringkat pendidikan harus dibuat sesuai dengan kemampuan pelajar di setiap tingkat, sehingga skop pengajaran ilmu pengetahuan sosial di tingkat pendidikan dasar berbeda dari tingkat pendidikan menengah, dengan pendidikan tinggi.

di peringkat rendah, skop pengajaran ilmu pengetahuan sosial terhad kepada fenomena sosial & masalah yang boleh dicapai dalam geografi & sejarah. terutamanya gejala-gejala & masalah sosial kehidupan seharian yang wujud dalam alam sekitar pelajar mi / sd.

dalam pendidikan menengah, skop kajian semakin berkembang. begitu juga di peringkat pendidikan tinggi, berat & keluasan bahan & kajian diasah oleh pelbagai pendekatan. pendekatan pendekatan & pendekatan pelbagai disiplin atau pelbagai disiplin adalah pilihan yang tepat untuk memohon, kerana ilmu pengetahuan sosial di pendidikan tinggi adalah cara untuk terus melatih sumber daya pemikiran & daya pemikiran pelajar.

seperti yang telah dinyatakan di atas, bahawa kajian ilmu pengetahuan sosial adalah manusia sebagai ahli masyarakat dalam konteks sosialnya, skop kajian ilmu pengetahuan sosial merangkumi:

a. bahan bahan sains sosial yang bersentuhan dengan masyarakat (aspek teori).
b. gejala, masalah & peristiwa sosial mengenai kehidupan manusia (aspek praktikal).

kedua-dua bi&g pengajaran pengajaran sosial perlu diajar dengan cara yang terintegrasi, kerana pengajaran pengajian sosial bukan hanya membentangkan bahan-bahan yang akan mengisi kenangan para pelajar, tetapi untuk memenuhi keperluan mereka sendiri sesuai dengan keperluan & tuntutan masyarakat. oleh itu, pengajaran pengajian sosial perlu meneroka bahan  berasal dari masyarakat. dengan kata lain, pengajaran ilmu pengetahuan sosial yang melupakan masyarakat atau yang tidak berpijak pada kenyataan di dalam masyarakat tidak akan mencapai tujuannya.menurut rudy gunawan (2011: 39), ruang lingkup mata pelajaran sains sosial (ilmu pengetahuan sosial) meliputi aspek-aspek sebagai berikut: manusia , tempat, & lingkungan.waktu, berterusan, & perubahan.sistem sosial & budaya.perilaku ekonomi & kesejahteraan.ilmu pengetahuan sosial sd sebagai pendidikan global (global education), yakni: mendidik pelajar akan kebhinekaan bangsa, budaya, & tamadun di dunia; menanamkan kesadaran komunikasi & pengangkutan yang semakin terbuka di kalangan negara-negara di dunia; mengurangkan kemiskinan, kejahilan & kemusnahan alam sekitar. 
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar