Skip to main content

Etos Kerja Islam Dalam Mengelola Lembaga Pendidikan

A. Pengertian Etos Kerja Islam

Menurut kamus, perkataan "etos" yang berasal dari bahasa Yunani (etos) bermaksud watak atau watak. Secara penuh, makna etos ialah ciri-ciri & sikap, tabiat dan kepercayaan, & sebagainya, yang khusus kepada individu atau sekumpulan orang. Daripada perkataan "etos" terambil pula perkataan "etika" & "beretika" yang merujuk kepada makna "akhlak" atau bersifat "akhlaqi", iaitu kualiti penting seseorang atau suatu kumpulan, termasuk suatu bangsa. Ia juga mengatakan bahawa "etos" bermaksud jiwa yang unik dari kumpulan manusia, yang mana dari jiwa itu mengembangkan kuali negara pada yang baik & buruk, iaitu etika. Taufik Abdullah mendefinisikan etika kerja aspek penilaian penilaian diri terhadap kerja yang diperoleh daripada identiti suci diri yang merupakan realiti rohani rohani yang dia percaya. 

Menurut Nurcholish Madjid, etika kerja dalam Islam adalah hasil dari kepercayaan seorang muslim bahawa kerja ada hubungannya dengan tujuan hidupnya, iaitu untuk mendapatkan keinginan Allah. Sedangkan Toto Tasmara, dalam bukunya Etos Kerja peribadi Muslim, menyatakan bahawa "bekerja" bagi seorang Muslim adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh asset, fakir & zikirnya untuk merealisasi atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia & menempatkan itu sendiri sebagai sebahagian daripada masyarakat terbaik (khaira ummah), atau dengan kata lain boleh dikatakan bahawa oleh tenaga manusia ia menjadi manusia sendiri 

Dengan demikian bila mengaitkan makna etika kerja di atas dengan agama, maka etos kerja merupakan sikap diri yang mendasar terhadap kerja yang merupakan wujud dari kedalaman pemahaman & penghayatan agama yang memberi motivasi kepada seseorang untuk melakukan yang terbaik dalam suatu pekerjaan. Dalam erti kata lain, etika kerja adalah semangat yang mempengaruhi cara orang ramai untuk bekerja yang berasal dari nilai-nilai transenden atau nilai-nilai keagamaan yang dipegangnya.

Sementara itu, Rahmawati Caco, berpendapat bahawa bagi orang yang beretos kerja Islami, budaya kerjanya terpancar dari sistem keimanan atau aqidah Islami berkenaan dengan kerja yang bertolak dari ajaran wahyu bekerja sama dengan akal. Sistem kepercayaan, dia berpendapat, adalah sama dengan sikap asas kehidupan (aqidah kerja). Ia adalah sumber motivasi dan sumber nilai untuk pembentukan etika kerja Islam. Etika kerja Islam di sini diterokai & dirumuskan berdasarkan konsep akidah & perbuatan yang saleh, tanpa la berasan iman & amal shaleh, sebarang etika kerja tidak boleh menjadi Islam. Tidak ada perbuatan yang benar tanpa iman dan iman akan menjadi perkara yang tandus jika tidak melahirkan perbuatan yang saleh. Kesemuanya itu mengisyaratkan bahawa iman & amal soleh merupakan suatu rangkaian yang berkaitan erat, bahkan tidak dapat dipisahkan. 

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat difahami bahawa etika kerja dalam Islam berkaitan erat dengan nilai-nilai (values) yang terkandung dalam Al -Qur'an & Al-Sunnah tentang "kerja" - sumber inspirasi dan motivasi oleh setiap muslim untuk melakukan aktiviti kerja dalam pelbagai kehidupan. Cara mereka faham, hidup & gunakan nilai-nilai & Alsunnah mengenai pemacu untuk bekerja yang membentuk etika kerja Islam.

B. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah sangat penting dalam mencapai kejayaan proses pendidikan kerana lembaga berfungsi sebagai mediator dalam mengatur pendidikan. & pada hari ini dan umur nampaknya tidak dipanggil pendidikan jika tidak ada lembaga.

Lembaga pendidikan hari ini juga mutlak untuk kelancaran proses pendidikan. Selain itu, lembaga pendidikan yang dikaitkan dengan konsep Islam. Lembaga pendidikan Islam adalah tempat di mana pendidikan dalam skop Islam melaksanakan tugasnya untuk mencapai cita-cita umat Islam.

Keluarga, masjid, pondok & madrasah merupakan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mutlak diperlukan di suatu negara secara umum atau di sebuah bandar secara khususnya, kerana lembaga-lembaga itu ibarat mesin pencetak wang yang akan menghasilkan sesuatu yang sangat berharga, yang mana lembaga- lembaga pendidikan itu sendiri akan mencetak sumber manusia yang berkualiti & mantap dalam aqidah Islam.

Walau bagaimanapun, untuk menghasilkan sumber manusia yang berkelayakan dengan aqidah Islam yang kuat, pengurusan pengurusan lembaga pendidikan, terutamanya pesantren, madrasah dan universiti Islam harus profesional dan mempunyai etika kerja Islam. Etika kerja Islamilah yang boleh memimpin manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagai Firman Tuhan dalam surah Al-Qashash ayat 77:

Terjemahan:

& Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, & janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi & berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, & janganlah kamu berbuat kerosakan di (muka) bumi. Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kejahatan.

Untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia & di akhirat dengan cara yang seimbang Islam mengajarkan rakyatnya bekerja keras baik dalam bentuk ibadah dan dalam bentuk Shalal Amal. Ibadat adalah perintah yang mesti dilakukan oleh orang Islam yang secara langsung berkaitan dengan Allah SWT & telah ditentukan secara terperinci mengenai prosedur pelaksanaannya. Sealing Amal Sholeh adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh ummah Islam, di mana tindakan itu adalah kesan positif bagi diri sendiri, bagi masyarakat, untuk negara dan negara dan untuk Islam sendiri.

C. Etos Kerja Islam Dalam Mengelola Lembaga Pendidikan

Kalau kita mau mencermati & mengkaji makna-makna yang terkandung dalam al-Quran & Alsunnah, maka kita akan mendapati banyak sekali bukti, bahawa sesungguhnya ajaran Islam sangat menggalakkan umatnya untuk bekerja keras, & bahawa ajaran Islam mengandungi spirit & galakan kepada pertumbuhan budaya & etika kerja yang tinggi. Kalau pada tataran praktikal, umat Islam seolah-olah beretos kerja rendah, maka bukan sistem teologi yang perlu dirombak, melainkan harus diupayakan bagaimana cara & kaedah untuk memberikan pengertian & pemahaman yang benar mengenai watak & karakter esensial dari ajaran Islam yang sesungguhnya.Berkaitan dengan hal tersebut, Toto Tasmara memperincikan ciri-ciri etos kerja Muslim, sebagai berikut: (Mempunyai jiwa kepemimpinan (leadhership); (2) Selalu berhitung; (3) Menghargai masa; (4) Tidak pernah merasa puas berbuat kebaikan (positive improvements); ( 5) Hidup berhemat & berkesan; (6) memiliki jiwa wiraswasta (entrepreneurship); (7) mempunyai naluri bersaing & bertanding; (8) Keinginan untuk berdikari (independent); (9) Haus untuk mempunyai sifat keilmuan; (10) Berwawasan makro (universal); (11) Memperhatikan kesihatan & pemakanan; (12) Ulet, pantang menyerah; (13) Berorientasi pada produktiviti; & (14) Memperkaya rangkaian silaturrahim.

ciri-ciri etos kerja yang dikemukakan di atas bila dikaitkan de Hanya dunia pendidikan yang sangat sesuai apabila digunakan sebagai standard kualiti dalam mengurus lembaga pendidikan. Mengecilkannya, pengurusan lembaga pendidikan harus berdasarkan prinsip kerja sebagaimana yang dipahami dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Seperti yang berikut: 
  1. Bahawa perkerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan sebagaimana dapat difahami dari firman Allah dalam Al-Quran, "& janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya." (Q.S, 17: 36) .
  2. Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan kepakaran sebagaimana dapat difahami daripada hadis Nabi saw, "Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya." (Hadis Riwayat al-Bukhari) .
  3. Berorientasi kepada mutu & hasil yang baik sebagaimana dapat difahami dari firman Allah, "Dialah Tuhan yang telah menciptakan mati & hidup untuk menguji siapa di antara kamu yang dapat melakukan amal (pekerjaan) yang terbaik; kamu akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui yang ghaib & yang nyata, lalu Dia memberitahu kepada kamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. "(Q.S. Al-Mulk: 67: 2). Dalam Islam, amal atau kerja itu juga harus dilakukan dalam bentuk soleh sehingga dikatakan amal soleh, yang secara harfiah berarti sesuai, iaitu sesuai dengan standard mutu.
  4. Pekerjaan itu diawasi oleh Allah, Rasul & masyarakat, oleh kerana itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana dapat difahami dari firman Allah, "Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul & orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu." (QS 9 : 105).
  5. Kerja dilakukan dengan semangat tinggi & etika kerja. Pekerja keras dengan etika yang tinggi itu digambarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad daripada Anas bin Malik sebagai orang yang tetap menaburkan benih sekalipun hari yang akan kiamat.
  6. Orang ramai patut mendapat ganjaran untuk apa yang telah mereka lakukan. Ini adalah konsep asas dalam agama. Konsep ganjaran tidak hanya berlaku untuk karya-karya dunia, tetapi juga berlaku untuk karya-karya ibadah yang ukhrawi. Di dalam Al-Quran ditegaskan bahawa: "Allah membalas orang-orang yang melakukan sesuatu yang buruk dengan ganjaran setimpal & memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan." (Q.S. 53: 31). Dalam hadis Nabi dikatakan, "Sesuatu yang paling berhak untuk kamu ambil ganjaran atasnya adalah Kitab Allah." (H.R. al-Bukhari). Jadi, terima ganjaran untuk perkhidmatan yang diberikan berkaitan dengan Kitab Tuhan; dalam bentuk mengajar, menyebarkannya, dan melakukan penilaian terhadapnya, tidak menentang semangat keikhlasan dalam agama. Berusaha menangkap makna sedalam-dalamnya sabda Nabi yang amat terkenal bahawa nilai setiap bentuk kerja itu bergantung kepada niat-niat yang dipunyai pelakunya: jika tujuannya tinggi (seperti tujuan mencapai riza Allah) maka ia pun akan menda patkan nilai kerja yang tinggi, & jika tujuannya rendah (seperti, hanya bertujuan memperoleh simpati sesama manusia belaka), maka setingkat itu pulalah nilai kerjanya tersebut. (H.R. Al-Bukhari). Firman Nabi ia menegaskan bahawa nilai tenaga manusia bergantung pada komitmen yang mendasari kerja itu.  Tinggi rendah nilai kerja itu diperoleh seseorang sesuai dengan tinggi rendah nilai komitmen yang dimilikinya. & Komitmen atau niat adalah suatu bentuk pilihan & keputusan peribadi yang dikaitkan dengan sistem nilai yang dipegangnya. Oleh kerana itu, komitmen atau niat juga berfungsi sebagai sumber dorongan batin bagi seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, atau, jika ia mengerjakannya dengan tahap-tahap kesungguhan tertentu.
  7. Ajaran Islam menunjukkan bahawa "kerja" atau "amal" adalah satu bentuk kewujudan manusia. Iaitu, manusia wujud kerana kerja, & kerja yang membuat atau memenuhi kewujudan manusia. Jika ahli falsafah Perancis, Rene Descartes, terkenal dengan ucapannya, "Aku berfikir maka aku ada" (Cogito ergo sum) - kerana berfikir baginya bentuk wujud manusia - maka sesungguhnya, dalam ajaran Islam, ungkapan itu seharusnya berbunyi "Aku berbuat, maka aku ada.Pandangan adalah sangat penting dalam sistem ajaran Islam. Ditegaskan bahawa manusia tidak akan mendapat sesuatu apa pun kecuali yang ia usahakan sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Najm ayat 39: Terjemahnya & bahawasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar