Skip to main content

Pengertian dan Syarat Mukjizat Alqur'an

A. Pengertian Mukjizat Al-Qur'an

Seperti diketahui bahawa mukjizat adalah peristiwa yang luar biasa, berlaku di para nabi & atau para rasul. Mukjizat tak dapat dipisahkan dengannya kerana merupakan pembuktian atas kebenaran kenabian & atau kerasulannya, demikian pula Al-Quran pada diri Nabi Muhammad saw.

Kata Mu'jizah (i'jaz), secara etimologi berasal dari kata أعجز (melemahkan atau menjadikan sesutau tidak berdaya) atau lawan dari al-qudrah (mempunyai kemampuan), seperti firman Allah swt. (QS. 6:31) أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى ... (Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, kalau aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini ...). Pelakon yang melemahkan dinamakan معجز, maka di sisi lain dia lemah. Kemudian kata ini dibubuhi akhiran ta al-marbuthah yang mengandung erti mubalaghah (superlatif), maksudnya, para penantang samasekali tak berdaya (sangat lemah) kerananya.

Mukjizat perkataan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang bermaksud peristiwa ajaib (peristiwa) yang sukar dicapai oleh keupayaan sebab manusia. Perasaan ini seolah-olah seiring dengan pengertian terminologi yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab iaitu:
"Suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabian yang ditantangkan kepada yang ragu, untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu melayani cabaran itu". 

Menurut al-Zarq n n ج, mukjizat adalah sesuatu yang tidak dapat dipa&kan manusia, baik secara individu atau secara kolektif. Ia adalah sesuatu yang berbeza dari kebiasaan, yang diciptakan oleh Tuhan kepada para nabi-Nya sebagai bukti kebenaran mesejnya. Al-Suy th & memberi pemahaman tentang mukjizat adalah satu perkara yang luar biasa yang menemani cabaran & tidak ada yang dapat menjawab cabaran tersebut. 

Jadi, mukjizat yang diberikan kepada seorang nabi atau rasul intinya merupakan alat pamungkas untuk membuktikan kebenaran dirinya sebagai utusan Allah, & sekaligus melemahkan pihak lawan pihak yang tidak benar. Perkara luar biasa yang berlaku pada diri nabi & rasul itu dianggap menyalahi un&g-un&g alam (h ھ riq al- ھ dah), kerana memunculkan sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Mereka berada dalam kedudukan yang lemah, tidak mempunyai kuasa untuk menyesuaikannya.

Bentuk-bentuk mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu umumnya bersifat tempatan, duniawi & material, yakni sesuai kelebihan yang bergaya di tengah-tengah umat masa itu. Sebagai contoh, pada masa Nabi Isa. berkembang falsafah materialisme, masyarakat hanya percaya kepada materi & mengingkari kepada yang ghaib, percaya kepada hukum sebab-musabab & mengingkari tidak a&ya sesuatu yang wujud tanpa sebab-musabab.

Nabi Isa as. sebagai rasul diberi mukjizat dalam dua bentuk, iaitu menunjukkan kekuasaan Allah Yang Maha Gaib, yakni dapat menghidupkan orang mati & membantah un&g-un&g sebab & akibat semacam dirinya diciptakan tanpa bapa (QS. 3:49; 5:10). Begitu juga dengan Musa. Ahli sihir & ahli sihir tersebar, maka mukjizat Musa diberikan. tongkat yang boleh menjadi ular yang dapat mengatasi sihir mereka (Surah 7: 106-107).

Berkenaan dengan perihal di atas, maka mukjizat yang dimaksud adalah peristiwa penting yang berkaitan dengan wahyu Nabi Muhammad. (mukjizat al-Qur'an). Wahyu (kitab samawi) itu cukup mengagumkan a&ya, kerana tidak berlaku pada orang lain kecuali pada orang-orang tertentu, misalnya Injil kepada Nabi Isa as., Taurat kepada Nabi Musa as., & Zabur kepada Nabi Daud as. Walau bagaimanapun, buku-buku yang diturunkan semuanya telah mengalami perubahan & pemalsuan. Lain halnya, mukjizat Nabi Muhammad saw., Al-Quran mendapat jaminan / penjagaan dari Allah swt. 

Di samping itu, ia juga merupakan bukti kebenaran rasulnya & yang paling besar adalah seperti yang dikatakan Ibn Khaldun:

إن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة القرآن الكريم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, فإن الخوارق فى الغالب تقع مغايرة للوحى الذى يتلقاه النبى, ويأتى بالمعجزة شاهدة بصدقه. 

Al-Qur'an sebagai mukjizat, dalam arti senjata Nabi Muhammad SAW. untuk melumpuhkan penulis Arab terkenal Jahili yang kononnya tidak dikenali. Ayat-ayat ini mengandungi nilai-nilai sastera yang sangat tinggi, sehingga tidak ada yang dapat membuat mereka sama, secara terpisah, dalam kelompok atau bersatu. Mukjizat Al-Qur'an tidak bermaksud melemahkan orang dengan pemahaman yang sebenar, tetapi untuk melemahkan mereka untuk membawa masuk Al-Qur'an. Maka mukjizat-mukjizatnya tidak lain hanyalah menanggung kebenaran yang dibawa (Al-Qur'an) adalah benar-benar wahyu yang berasal dari Allah swt

B. Syarat Mukjizat Al-Qur'an

Perkara yang perlu diperhatikan mengenai syarat-syarat mukjizat, antara lain: Pertama; ia adalah satu perkara yang luar biasa yang tidak dapat dipa&kan oleh manusia, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian; Kedua; Dia mencabar sesiapa yang meragui kebenaran; Ketiga; ia pada mulanya berasal dari ciptaan Allah; Keempat; dia terutama diberikan kepada para nabi & rasul untuk menguatkan kenabian & rasulnya. Berikut ini akan dinyatakan dalam pan&gan al-Sh n n b n ج: 1. Ada unsur kelemahan manusia untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an. Al-Quran mengandungi kebenaran mutlak di luar kemampuan akal & imaginasi manusia, walaupun mereka semua bekerjasama untuk merealisasikan persaingan al-Qur'an, tentunya tidak akan mampu. Ini seperti yang disahkan di surah al-Baqarah 23.2. Mukjizat itu tidak mengikut adat & bertentangan dengan hukum alam. Mukjizat adalah perkara yang disaksikan oleh pembawa mesej ilahi sebagai bukti kebenaran da'wahnya. Jika seseorang mendakwa sebagai nabi & mukjizat sesuatu benda yang padat yang dapat berubah menjadi binatang atau manusia, tetapi tidak dapat dibuktikan, maka kenabiannya tidak dapat dipercaya karena ia tidak dapat menunjukkan kebenaran.4. Mukjizat mesti sesuai dengan dakwahnya. Dalam sebuah riwayat, Musailamah al-Kazz b b ketika diberitahu oleh rakan-rakannya untuk meludahkan telaga untuk membuat air banyak, tetapi sebenarnya air tidak bertambah, maka dustanya muncul. Tiada siapa yang dapat menyamainya dalam perlumbaan penciptaan mukjizat. Mukjizat tidak boleh dipa&kan. 

Sekiranya Al-Quran boleh dipa&kan, maka jatuh kedudukan sebagai mukjizat. Kelima syarat ini adalah sesuai dengan contoh mukjizat yang diterangkan di atas. Kedua-dua mukjizat Nabi Musa, Isa as. atau Nabi Muhammad. Walau bagaimanapun, ada sedikit perbezaan antara mukjizat Nabi Muhammad (sallallahu 'alaihi wa sallam). dengan mukjizat para nabi sebelumnya. Mukjizat yang diberikan kepada para nabi terdahulu ialah hissiyah yang dibatasi oleh ruang & waktu. Se&gkan mukjizat Nabi Muhammad. universal & lazim sepanjang zaman. Di samping itu, beliau juga falsafah (akliah) yang tidak dapat difahami kecuali dengan pemahaman yang mendalam yang boleh disahkan oleh sebab manusia.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar