Skip to main content

Tafsir al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an Imam al-Qurthubi

A.  Riwayat Hidup Imam al-Qurthubi

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn al-Farid al-Anshari al-Hazraji al-Andalusi, beliau adalah seorang yang zuhud, wara’ dan bertakwa kepada Allah swt, beliau senantiasa menyibukkan diri dalam menulis dan beribadah.

Penulis belum mendapatkan data yang pasti kapan beliau dilahirkan, ini mungkin terjadi karena pada zaman dahulu memang sering sekali ulama sebagai orang yang terkenal, orang besar, dicatat saat wafatnya, tetapi jarang sekali diketahui dan dicatat hari kelahirannya, karena budaya mencatat tanggal lahir belum memasyarakat lagi pula orang tuanya tidak tahu kalau nanti anaknya akan menjadi ulama yang besar.

Tapi di dalam buku Ensiklopedi Agama dan Filsafat dicantumkan bahwa beliau dilahirkan di Cordova (spayol) tahun 486 H/1093 M dan wafat pada bulan syawwal tahun 567 H/1172 M. Terdapat sedikit perbedaan  dengan apa yang ditulis oleh al-Dzahabi dalam tafsir wa al-Mufassirun tentang tahun wafat beliau yakni tertulis bahwa beliau wafat tepatnya pada bulan syawwal tahun 671 H. Semoga senantiasa mendapat ridha’ , magfirah dan tempat yang layak di sisi Allah swt. Beliau adalah seorang yang menempati kedudukan penting dikalangan ahli ilmu khususnya dibidang ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur’an. Dalam hidupnya ia menumpahkan perhatiannya dalam bidang karangan yang bersifat ilmiah sehingga banyak buku yang telah disusunnya, antara lain yaitu kitab Tafsir al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, al-Usna Fi Syarh al-Asma’ al-Husna, al-Tidzkar fi Afdhal al-Adzkar, Syarh al-Tuqhsa, Qam’u al-Hirsh bi al-Zuhd wa al-Qana’ah, al-Tadzkirah bi Umur al-Akhirah dan lain sebagainya.  

B. Tafsir al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an Imam al-Qurthubi

Dikalangan ahli tafsir memandang bahwa tafsir al-jami’ Li Ahkam al-Qur’an atau sering juga disebut dengan tafsir al-Qurthubi, termasuk tafsir pilihan dan paling besar mamfaatnya karena pengarangnya telah menemukan metode yang luas dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. Beliau tidak hanya mencantumkan kisah-kisah dan sejarah dan memusatkan perhatian pada tafsir ayat-ayat hukum semata, akan tetapi beliau menguraikan panjang lebar dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, mengemukakan qira’ah dan kadang-kadang menghubunkannya dengan yang punya qira’ah, beliau juga mengurai masalah linguistik. 
Secara singkat bisa kita simak metode penafsirannya dengan penjabaran berikut:

1. Pendekatan

Yang dimaksud dengan metode pendekatan adalah pola pikir (al-ittijah al-Fikr) yang digunakan untuk membahas suatu masalah. Al-Imam  al-Qurthubi dalam tafsirnya juga menggunakan beberapa pendekatan dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an  seperti:

a. Pendekatan Syar’i 

Pendekatan ini berusaha mengkaji al-Qur’an dengan mengeluarkan hukum-hukum Islam produk istimbat yang diyakini, hukum tersebut secara bertahap digali hingga sampailah pada era perhatian terhadap produk istimbat seperti :
Al-Imam al-Qurthubi setelah memberikan tafsiran terhadap ayat diatas, beliau lalu mengulas beberapa pendapat ulama mengenai “orang yang makan dan minum disaat berpuasa karena lupa” lalu memberikan  tarjih  seperti pada  perkataannya. 
قلت وهو الصحيح, وبه قال الجمهور ان من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وان صومه تام لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فانما هو رزق ساقه الله تعالي اليه ولا قضاء اليه

b. Pendekatan Linguistik

Pendekatan linguistik adalah pendekatan yang lebih cenderung mengandalkan kebahasaan, dalam pendekatan ini di tekankan pentingnya bahasa dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an, pendekatan ini sangat banyak digunakan oleh beliau dalam memberikan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur’an seperti ketika menafsirkan ayat berikut:
اهدنا الصراط المستقيم (الفاتحة : 6)--- اهدنا دعاء ورغبة من المربوب الي الرب, والمعني : دلنا علي الصراط المستقيم وأرشدنااليه ,وارنا طريق هدايتك الموصلة الي انسك وقربك .الصراط المستقيم هو دين الله الذي لايقبل  من العباد غيره وقال عاصم الأحول عن أبي العالية (الصراط المستقيم) رسول الله وصاحباه ومن بعده .                                                       

2.  Sumber Data

Dalam tafsir al-Qurthubi terlihat jelas pengarang kitab ini juga menggunakan ra’yu dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an seperti ketika beliau memberikan defenisi pada kalimat Qulubuhum Maradh pada ayat berikut: 
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ... (البقرة : 10) والمرض : عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائدهم وذلك اما أن يكون شكاونفاقا واما جهدا وتكذيبا والمعني قلوبهم مرض لخلوها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد.                   
Disamping penggunaan ra’yu beliau juga tidak terlepas dari penggunaan ma’tsur dalam memberikan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur’an seperti ketika beliau menafsirkan surah al-fatihah , sebelum memulai penafsirannya beliau lebih awal mengemukakan fadhilah dan nama surah al-fatihah dengan mengutip beberapa hadis Nabi saw seperti:
 روي الترمذي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ما أنزل في التوراة ولا في الانجيل مثل أم القرأن وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ماسأل                                                                 . وقوله (الحمد لله)روي أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن النبي قال اذاقال العبد الحمد لله قال صدق عبدي الحمد لي                                                                                    

3. Tehnik Interpretasi

a. Interpretasi  Sosio-Historis

Interpretasi ini menekankan  pentingnya memahami kondisi aktual ketika al-Qur’an diturunkan (al-Azbab al-Nuzul), hal ini berpijak bahwa pada suatu landasan factual bahwa terdapat ayat-ayat al-Qur’an yang diturunkan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus tertentu sebagai contoh di sini dapat dikemukakan tentang penginterpretasian kata al-Tahlukah pada ayat berikut:
وانفقوا في سبيل الله ولاتلقوا بأيديكم الي التهلكة... (البقرة :195)
Menjelang turunnya ayat diatas ada suatu kasus di mana seorang sahabat membagi-bagi harta perbekalan perangnya  kepada sahabat lainnya hingga habis, dengan demikian maka yang dimaksud dengan al-Tahlukah dalam ayat ini adalah membiarkan diri terpuruk dalam kesengsaraan dan kelaparan.

b. Interpretasi  Kultural

Untuk dapat memahami al-Qur’an dengan baik harus memampaatkan konsep pengetahuan yang mapan, penggunaan pengetahuan inilah yang disebut dengan tehnik interpretasi cultural, penggunaan tehnik ini beracu pada asumsi bahwa pengetahuan yang benar tidak bertentangan dengan al-Qur’an tapi justru dimaksudkan mendukung kebenaran al-Qur’an. Penafsiran al-Qur’an melalui tehnik ini sesungguhnya dapat ditemukan dalam tradisi akademik para sahabat sebagaimana yang dijelaskan al-Qurthubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat berikut:
ولاتقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما(النساء :29)            ...
Menurut riwayat yang ditakhrij Abu Daud, Amru bin Ash perna berdalil dengan ayat ini ketika ia berpendapat tidak wajib mandi junub dengan air yang sangat dingin karena takut membahayakan kehidupan, peristiwa ini terjadi pada perang Zat al-Salasil dan ini pun ditaqrirkan oleh rasulullah ketika beliau mendengar laporan kejadian itu, beliau hanya tersenyum sepatah kata pun tidak memberikan komentarnya.

c. Interpretasi  linguistik

Pada tekhnik ini, ayat al-Qur’an ditafsirkan dengan menggunakan kaedah-kaedah bahasa baik dari segi etimologis, leksikal, maupun gramatikal. Penggunaan tehnik ini berdasar bahwasanya al-Qur’an diturunkan dalam berbahasa arab sebagaimana yang dipaparkan dalam al-Qur’an surah al-Ra’du ayat 37. Al-Qurthubi dalam tafsirnya juga banyak menggunakan tehnik ini sebagai salah satu langkah dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an, seperti ketika beliau menafsirkan ayat berikut:
الذين يؤمنون باا لغيب ويقيمون الصلوة وممارزقنهم ينفقون (البقرة : 3) قوله (الذين) في موضع خفض نعت للمتقين ويجوز الرفع علي القطع أي هم الذين, ويجوز النصب علي المدح .وقوله (يؤمنون) يصدقون, والايمان في اللغة التصديق وقوله (باالغيب ) الغيب في كلام العرب : كل ما غاب عنك .وقوله (ويقيمون الصلاة)معطوف جملة علي جملة, واقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئتها في او قاتها ...                                                  

4. Analisis

Al-Qurthubi dalam tafsirnya, menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan cara membagi-bagi ayat al-Qur’an kepada beberapa bagian dalam satu surah misalnya beliau menafsirkan ayat per ayat kemudian dalam satu ayat itu dipaparkan asbab al-Nuzulnya kalau ada, kemudian memenggal ayat tersebut menjadi beberapa kata lalu menjelaskan kosa katanya, juga aspek qiraat dan nahwunya barulah beliau mengunkap sejumlah pendapat ulama yang terkait terutama yang berbicara hukum lalu  beliau memberikan tarjih sebagai hasil ijtihadnya.

5. Penyajian

Metode penyajian yang digunakan beliau dalam kitabnya adalah dengan memilah-milah beberapa ayat al-Qur’an misalnya dalam satu surah ayatnya dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian dalam satu ayat dipenggal menjadi beberapa kata, dan setelah itu barulah beliau memberikan pembahasan secara rinci dengan memberikan penjabaran kosa kata, aspek gramatikal, aspek qira’ah, menyebutkan asbab al-Nuzul, menyebutkan berbagai pendapat ulama yang terkait tertutama ketika membahas ayat-ayat hukum serta beliau tak lupa mentarjih dari pendapat-pendapat tersebut.       

6. Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh al-Qurthubi dalam  kitab tafsirnya adalah metode tahlili dimana beliau telah menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an secara keseluruhan dari awal hingga akhir berdasarkan susunan mushaf, Ia menjelaskan ayat demi ayat, surah demi surah dengan menjelaskan makna mufradatnya serta beberapa kandungan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Dzahabi, Muhammad Husain, al-Tafsir wa al-Mufassirun, Jilid II, Cet II; Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1424 H/2003 M.
Ali, Mahmud Nuqrasyi al-Sayyid al-Tafsir wa Rijaluh Baina al-Haqiqah wa al-Ifthira’ Cet I; kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 1422 H/2001 M.
Al-Qattan, Manna’ Khalil, Mabahis Fi Ulum al-Qur’an diterjemahkan oleh Muzdzakir As, dengan judul Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an Cet. III; Jakarta: PT. Pustaka Antar Nusa, 1996.
Al-Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari’, al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, Jilid I, II dan III,  t. Cet. Bairut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M.
Effendy, Mochtar Ensiklopedi Agama dan Filsafat, Jilid V , Cet I; Universitas Sriwijaya, 2001.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar