thumbnail

13 Metode Pembelajaran Berdasarkan Al-Qur'an

13 Metode Pembelajaran Berdasarkan Al-Qur'an

13 Metode Pembelajaran Berdasarkan Al-Qur'an

Berikut dijelaskan 13 Metode Pembelajaran Berdasarkan Al-Qur'an

1. Metode Pembelajaran Pembiasaan

Pembiasaan adalah cara yang boleh dilakukan untuk membiasakan pelajar berfikir, berkelakuan, & bertindak sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Menurut Quraish Syihab habituation ia melibatkan pasif (meninggalkan sesuatu) atau aktif (melakukan sesuatu). Di dalam Al-Quran, bahagian pasif hanya berkait rapat dengan keadaan sosial & ekonomi. Misalnya larangan minuman keras, zina, riba & lain-lain, yang kesemuanya disampaikan secara beransur-ansur atau secara beransur-ansur, biasanya bermula dengan nasihat, kemudian ancaman & disusuli dengan penetapan sanksi. Semasa pembiasaan aspek aktif (melakukan sesuatu), Al-Quran melarang dengan pasti & tanpa melalui peringkat yang beransur-ansur. 
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 7/18/2018
thumbnail

Pengertian dan Syarat Mukjizat Alqur'an

Pengertian dan Syarat Mukjizat Alqur'an

A. Pengertian Mukjizat Al-Qur'an

Seperti diketahui bahawa mukjizat adalah peristiwa yang luar biasa, berlaku di para nabi & atau para rasul. Mukjizat tak dapat dipisahkan dengannya kerana merupakan pembuktian atas kebenaran kenabian & atau kerasulannya, demikian pula Al-Quran pada diri Nabi Muhammad saw.

Kata Mu'jizah (i'jaz), secara etimologi berasal dari kata أعجز (melemahkan atau menjadikan sesutau tidak berdaya) atau lawan dari al-qudrah (mempunyai kemampuan), seperti firman Allah swt. (QS. 6:31) أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى ... (Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, kalau aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini ...). Pelakon yang melemahkan dinamakan معجز, maka di sisi lain dia lemah. Kemudian kata ini dibubuhi akhiran ta al-marbuthah yang mengandung erti mubalaghah (superlatif), maksudnya, para penantang samasekali tak berdaya (sangat lemah) kerananya.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 7/18/2018
thumbnail

Ajaran Pokok Khawarij dan Murji'ah

Ajaran Pokok Khawarij dan Murj'ah

A. Ajaran Pokok Khawarij

Berdasarkan berbagai literatur yang dapat ditemukan, dapat dilihat bahwa ajaran-ajaran pokok khawarij berkisar pada isu Khilafah atau Imamah, masalah perselingkuhan & masalah dosa besar.

1. Masalah khilafah
Khawarij memiliki pendapat khusus tentang imamah, menurut mereka, imamah harus berasal dari pilihan bebas Muslim. & jika Imam terpilih, dia tidak dapat dikalahkan atau diserang. Imam menjadi pemimpin umat Islam selama persi&gannya yang adil, & siapapun yang meninggalkannya, wajib untuk membela Imam. Tetapi jika Imam itu cacat & tidak adil, maka dia harus dipecat atau dibunuh. Menurut Khawarij dia bisa memilih Imam yang disukainya. & pengaturan Imam tidak wajib menurut syar'i, tetapi jaiz. & jika wajib bahwa Imam berkewajiban, itu didasarkan pada manfaat & kebutuhan. Mereka memungkinkan wanita untuk menjadi Priest jika mereka mampu melakukan tugasnya.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 7/15/2018
thumbnail

Pengertian dan Teori Perkembangan Moral

Pengertian dan Teori Perkembangan Moral

A. Pengertian Perkembangan Moral

Moral: Mores: ordinan, adat, & kastam. Perilaku Moral: tingkah laku yang mematuhi kod moral masyarakat kumpulan. Tingkah laku moral dikawal oleh konsep moral. Tingkah laku amoral atau tidak moral adalah tingkah laku yang tidak sesuai dengan jangkaan sosial yang disebabkan oleh sikap tidak peduli terhadap jangkaan sosial (pelanggaran tidak sengaja piawaian kumpulan). Tingkah laku tidak bermoral: tingkah laku yang tidak konsisten dengan jangkaan sosial, kerana tidak bersetuju dengan taraf sosial atau tidak sesuai dengan harapan sosial. 
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 7/15/2018
thumbnail

Pengertian dan Karakteristik Ruh

Pengertian dan Karakteristik Ruh

A. Pengertian Ruh

Kata al-ruh dan semua kata yang memiliki kata asal terdiri dari huruf ra, wawu, ha; mempunyai makna asas yang besar, luas dan asli. Maknanya menunjukkan bahawa al-ruh adalah sesuatu yang hebat, hebat dan mulia, baik dalam nilai dan kedudukan manusia.  Hal ini dejelaskan oleh Ibn Zakariya (hlm.395 H / 1004 M).

Makna al-Ruh adalah al-Nafs (jiwa manusia) hal ini disebutkan oleh Al-Raqib al-Asfahaniy (d.503 H / 1108 CE). Dalam artian bahwa dimensi ruh terkait dengan  beberapa aspek atau dimensi jiwa manusia. 
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 7/14/2018
thumbnail

Pengertian dan Penyebab Krisis Pendidikan Islam


Pengertian dan Penyebab Krisis Pendidikan Islam

A. Pengertian Krisis Pendidikan Islam

Kaitan antara pendidikan & masyarakat sangat dekat, sehingga dalam proses pembangunan mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat memobilisasi semua komponen kehidupan manusia, yang terdiri dari sektor sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan & teknologi, politik & agama. Masing-masing sektor ini bergerak & berevolusi satu sama lain dalam arah yang telah ditentukan.

Ketika pergerakan setiap sektor berada dalam pola yang harmonis & harmonis, komunitas bergerak & berkembang secara harmonis. Namun, jika salah satu dari beberapa sektor mengalami ketidakharmonisan. Kemudian sektor lain akan terpengaruh. Dari sinilah awal krisis kehidupan komunitas menghantam sekolah.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 7/13/2018
thumbnail

Pengertian dan Manfaat Multimedia dalam Pendidikan


Pengertian dan Manfaat Multimedia dalam Pendidikan

A. Pengertian Multimedia dalam Pendidikan

Pengertian multimedia dalam pendidikan mencakup beberapa aspek sinergi, antara teks, grafik, gambar statis, animasi, film & suara. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan multimedia dalam belajar mendukung keefektifan & efisiensi proses pembelajaran. Studi ini, antara lain, dilakukan oleh Francis M. Dwyer. Hasil penelitian, antara lain, mengatakan bahwa setelah lebih dari tiga hari secara umum, orang dapat mengingat pesan yang dikirim melalui 10%, audio 10%, 30% visual & ketika ditambahkan dengan melakukan, itu akan mencapai 80%. Berdasarkan hasil penelitian ini, multimedia interaktif (user doing) dapat dikatakan sebagai media yang memiliki potensi besar dalam membantu proses pembelajaran.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 7/12/2018