Kesucian Hati

Hasil gambar untuk kesucian hatiHATI adalah organ yang paling utama dalam tubuh manusia dan nikmat paling agung diberikan oleh Allah. Hati menjadi tempat Allah membuat penilaian terhadap hamba-Nya. Pada hatilah letaknya niat seseorang. Niat yang ikhlas itu akan diberi pahala oleh Allah.
Hati perlu dijaga dan dipelihara dengan baik agar tidak rosak, sakit, buta, keras dan lebih-lebih lagi tidak mati. Sekiranya berlaku pada hati keadaan seperti ini, kesannya adalah membabitkan seluruh anggota tubuh badan manusia. Maka, akan lahirlah penyakit masyarakat berpunca dari hati yang sudah rosak itu.

SL Blogger
Kumpulan Makalah Updated at: 1/04/2017

Kisah Nabi Muhammad

Hasil gambar untuk ka'bah klasik

A. Kelahiran Nabi Muhammad


Semasa umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyyah, lahirlah seorang bayi pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 571 Masehi di Makkah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapa bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Mutallib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan iaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Abdullah dalam perjalanan pulang dari Syam  (Syiria) kerana berniaga. Di tengah-tengah perjalanan pulang ke Mekah maka sakitlah dia hingga wafat di Madinah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke ka'abah, kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya. Sebelum nabi dilahirkan, ibunya sudah mendapat alamat tentang akan lahirnya.
SL Blogger
Kumpulan Makalah Updated at: 1/04/2017
thumbnail

Kajian Filsafat Islam

Kajian Filsafat IslamSejatinya telaah yang disertai dengan mengambil contoh dan pelajaran dari sejarah merupakan salah satu hal yang sangat bermanfaat bagi kaum Muslim. Muslim dapat memprediksi kesamaan peristiwa yang bakal terjadi berdasar pada kondisi dan latar belakang yang sama. Sehingga Muslim dapat berinteraksi dengan segala peristiwa dan situasi dengan bijaksana dan mampu memetik keuntungan sekaligus menghindarkan bahaya yang menghadang. Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, “Seorang Mukmin tidak layak disengat binatang (berbisa) hingga dua kali dari lubang yang sama.”
SL Blogger
Kumpulan Makalah Updated at: 1/04/2017
thumbnail

Konsep Pemikiran Tsabit bin QurrahA. Biografi Tsabit bin Qurrah

Tsabit bin Qurrah lahir pada tahun 833 di Haran, Mesopotamia yang berasal dari keluarga Ash-Shaibah. Ia dikenal sebagai ahli geometri terbesar pada masa itu. Tsabit merupakan salah satu penerus karya al-Khawarizmi. 
Beberapa karyanya diterjemahkan dalam bahasa Arab dan Latin, khususnya karya tentang Kerucut Apollonius. Tsabit juga pernah menerjemahkan sejumlah karya ilmuwan Yunani, seperti Euclides, Archimedes, dan Ptolomeus.
SL Blogger
Kumpulan Makalah Updated at: 1/04/2017

Sistem Ekonomi Kapitalis

Hasil gambar untuk sistem ekonomi kapitalis

A. Pengertian Kapitalis

Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar.Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi.
SL Blogger
Kumpulan Makalah Updated at: 1/04/2017

Paham Komunis

Paham Komunis

A. Pengertian Komunis


Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.
SL Blogger
Kumpulan Makalah Updated at: 1/04/2017

KEBUDAYAAN ISLAM DI INDONESIA

A.    Pengertian Kebudayaan Islam

Hasil gambar untuk KEBUDAYAAN ISLAM DI INDONESIAKebudayaan Islam adalah penjelmaan iman dan al-a’malussalihat dari seorang muslim atau segolongan kaum muslimin atau kebudayaan Islam ialah manifestasi keimanan dan kebaktian dari penganut Islam sejati. Sedangkan menurut sarjana dan pengarang Islam, Sidi Gazalba mendinisikan kebudayaan Islam ialah cara berpikir dan cara merasa Islam yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan suatu waktu. Dasar dari kebudayaan Islam adalah kitab Allah (Al-qur’an) dan Sunnah Rasul-Nya. Apabila ada segala hasil, corak dan ragam kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran agama Allah dan ajaran Rasul-Nya, bukanlah kebudayaan Islam namanya, sekalipun yang menciptakannya mereka-mereka yang menamakan dirinya orang Islam.
SL Blogger
Kumpulan Makalah Updated at: 1/03/2017

OBYEK KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

OBYEK KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

Hasil gambar untuk OBJEK KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM  Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat tehologis. Artinya, hukum islam itu diciptakan karena ia mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan dari adanya hukum islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja.
SL Blogger
Kumpulan Makalah Updated at: 1/03/2017

SEK BEBAS

    A.    Defenisi Seks Bebas

Hasil gambar untuk SEKS BEBAS
Seks bebas merupakan hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Kita tentu tahu bahwa pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Masalah seks bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Remaja adalah individu labil yang emosinya rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar.

SL Blogger
Kumpulan Makalah Updated at: 1/03/2017

INTEGRASI ILMU SAINS DENGAN ILMU ISLAM

A. Sains Dan Agama Menurut Pandangan Filsafat Ilmu

1.      Pengertian Sains

Hasil gambar untuk INTEGRASI ILMU SAINS DENGAN AGAMA ISLAM Sains(Ilmu Pengetahuan) dalam bahasa inggris dan prancis di sebut “Science”, sedangkan dalam bahasa jerman disebut “Wissenschaft, dan dalam bahasa belanda di sebut “Wetenschap.[2]
Science berasal dari kata “scio”, “Scire” (bahasa latin) yang berarti tahu, begitupun ilmu berasal dari kata ‘alima” (bahasa arab) yang juga berarti tahu. Jadi baik imu atau Science secara etimologis berarti pengetahuan. Namun secara terminologis, ilmu dan science itu semacam pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri, tanda-tanda dan syarat-syarat yang khas.[3] Adapun menurut pandangan para ilmuan terkemuka tentang pengertian sains ini, dapat kami paparkan sebagai berikut :
SL Blogger
Kumpulan Makalah Updated at: 1/02/2017

RUANG LINGKUP SOSIOLOGI

RUANG LINGKUP SOSIOLOGI

  A.    Pengertian Sosiologi

Hasil gambar untuk RUANG LINGKUP SOSIOLOGITerkait pengertian sosiologi para ahli masing-masing memberikan definisinya tersendiri. Diatara para ahli tersebut yaitu:
Pitirim Sorokin: sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain.
SL Blogger
Kumpulan Makalah Updated at: 1/02/2017