thumbnail

Fungsi dan Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Lain

Fungsi dan Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Lain

A. Fungsi Hukum Administrasi Negara

Dalam pengertian umum, menurut Budiono fungsi hukum adalah untuk tercapainya ketertiban umum dan keadilan. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Menurut Sjachran Basah ada lima fungsi hukum dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut :
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 3/15/2018
thumbnail

Pengertian dan Kedudukan Hukum Administrasi Negara

Pengertian dan Kedudukan Hukum Administrasi Negara

A. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara hingga saat ini masih belum ada kesepakatan atau kesatuan pendapat diantara para sarjana. Oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang cukup memadai maka dikemukakan batasan-batasan pengertian Hukum Administrasi Negara. 
a. Van Vollenhoven mengemukakan bahwa, “Hukum Administrasi Negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara”.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 3/15/2018
thumbnail

Ilmu dan Kunci Menghipnotis Seseorang dengan Mudah

Ilmu dan Kunci Menghipnotis Seseorang dengan Mudah

A. Ilmu Hipnotis

Dewasa ini, pertunjukan hipnotis bukanlah kejadian yang langka untuk disaksikan baik untuk panggung hiburan, pengobatan, bahkan dalam dunia kedokteran dan pendidikan hipnotis seringkali dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hipnotis merupakan sebuah seni yang bermain di ranah kesadaran seseorang. dengan kata lain, kesadaran seseorang adalah objek manipulasi dari sesorang hipnosis (sebutan orang yang menghipnotis) untuk mempormat pikiran baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. pada dasarnya kesadaran manusia dibagi mejadi 2 bagian yaitu alam sadar yang disebu t consius mind dan alam bawah sadar yang disebut unconsius mind. oarang yang terhipnotis adalah mereka yang beraktifitas dibawah pengaruh alam bawah sadar. 
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/21/2018
thumbnail

Biografi dan Perjalanan Hidup Presiden Soekarno


Biografi dan Perjalanan Hidup Presiden Soekarno

A. Biografi Presiden Soekarno

Presiden Soekarno dilahirkan di Surabaya tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama asli bernama Koesno Sosrodihardjo, karena sering sakit yang mungkin disebabkan karena namanya tidak sesuai maka ia kemudian berganti nama menjadi Soekarno. Ayah Soekarno bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibu bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Orang tuanya bertemu di Bali ketika ayahnya menjadi guru di Bali dan ibunya merupakan bangsawan di Bali. Soekarno diketahui memiliki saudara atau kakak kandung perempuan bernama Sukarmini. Masa Kecil dan Masa Muda Soekarno Mengenai kisah hidup Presiden Soekarno, semasa kecilnya ia tidak tinggal bersama dengan orang tuanya yang berada di Blitar. Ia tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Hardjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur, Soekarno bahkan sempat bersekolah disana walaupun tidak sampai selesai ikut bersama dengan orang tuanya pindahh ke Mojokerto.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/21/2018
thumbnail

Pengertian dan Nilai-nilai Pendidikan Karakter Bagi Anak

Pengertian dan Nilai-nilai Pendidikan Karakter Bagi Anak

A. Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan Karakter Menurut Lickona, Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Lickona. Lickona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/21/2018
thumbnail

Sejarah Singkat Nabi Ya'qub Berdasarkan Al-Qur'an

Sejarah Singkat Nabi Ya'qub Berdasarkan Al-Qur'an

A. Kelahiran Nabi Ya'qub

Allah telah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim A.S. berita gembira tentang kelahiran Nabi yang elit iaitu Ishaq dan Ya'qub. Allah telah berfirman yang bermaksud:

"Maka ketika Ibrahim sudah Ibrahim sudah menjauhkan diri daripada mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishaq dan Ya'qub Dan masing-masingnya Kami angkat menjadi nabi. Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi" (Maryam, 19: 49-50)
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/12/2018
thumbnail

Sejarah Singkat Nabi Yunus Berdasarkan Al-Qur'an

Sejarah Singkat Nabi Yunus Berdasarkan Al-Qur'an

A. Nabi Yunus Diangkat Menjadi Nabi

Nabi Yunus A.S. juga dikenali dengan dua nama panggilan yang lain iaitu "Dhun-Nun" (Raja Ikan) dan "Sahibil-Hot" (Sahabat Ikan). Dalam al-Quran ada menyebutkan yang bermaksud:

"Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahawa Kami tidak akan menyempitkan (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahawa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim."" (Al-Anbiyaa', 21: 87)
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 1/12/2018